دریافت گواهی حسن انجام کار از شرکت فردا پرداز یکتا به نمایندگی از بانک رسالت