دریافت تقدیرنامه نرم افزار یکپارچه دانشگاهی(ناد) از سوی دانشگاه هنر