دریافت تقدیرنامه از شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران